مرکز فروش سیم و کابل
خانه / سیم و کابل / فروش کابلهای فشار قوی(Voltage High )

فروش کابلهای فشار قوی(Voltage High )

فروش کابلهای فشار قوی(Voltage High )

فروش کابلهای فشار قوی(Voltage High ) ، همانند کابل ۴۰۰ کیلو ولت و کابل ۲۳۰ kV را مطابق با سفارش مشتریان با همکاری تامین کنندگان این سطح ولتاژ در برنامه مرکزفروش انواع متنوع سیم و کابل بازرگانی LAKSIM می باشد . این کابل ها برابر با استانداردهای مرجع بین المللی تولید و تست می شوند و بر این اساس، امکان استفاده آن در خطوط برق بسیاری از کشورها وجود دارد.

دلایل اسـتفاده از کابلهای فشار قوی(Voltage High )

از دلایلـی کـه اسـتفاده از کابلهـای فشـار قـوی را توجیه پذیـر مینمایـد، افزایـش قابلیـت اطمینـان شـبکه در نقـاط حسـاس ماننـد پسـتهای انـرژی اتمـی، نقـاط مـرزی و مراکز نظامـی میباشـد. امروزه خطـوط انتقـال فشـار قوی در بیشـتر نقاط با ولتـاژ بالاتـر از ۱۱۰کیلوولت بهره بـرداری میشـوند و ولتاژهـای کمتـر، نظیـر ۳۳ یـا ۶۶ کیلوولـت بـه نـدرت و در صـورت نیـاز بـرای تغذیـه بارهـای روشـنایی در مسـیرهای طولانـی مـورد اسـتفاده قـرار میگیرنـد. ولتاژهـای کمتـر از ۳۳ کیلوولت هـم معمـولابـرای توزیـع انـرژی الکتریکـی در درون شـبکه شـهری مـورد اسـتفاده قـرار میگیرنـد. در حقیقـت بـا نزدیـک شـدن بـه آخرین لایـه مصـرف ، کـه مشـترکین میباشـند، ولتـاژ رو بـه کاهـش مـیرود.
ولتاژهـای بیشـتر از ۲۳۰ کیلوولـت بـا نـام “ولتاژهـای بسـیار بـالا” (Voltage High Extra )یـاد میشـود زیـرا بیشـتر تجهیـزات مورد نیاز در ایـن ولتاژهـا بـا تجهیـزات ولتـاژ پاییـن کاملا متفاوتند.

بـه علـت زیـاد بـودن میـزان توان انتقالـی از خطـوط انتقال هوایی و از سـمتی طویل بـودن اینگونه خطـوط، نصب این خطـوط در زیر زمیـن نیازمند سـرمایه گذاری بسـیار زیـادی میباشـد و اسـتفاده از خطـوط زیـر زمینـی یـا کابل فشـار قـوی فقـط در مناطق پـر جمعیت شـهری با توجه بـه قیمت زمیـن توجیه پذیر میباشـد.

سـاختار کابلهای فشار قوی(Voltage High )

فروش کابلهای فشار قوی(Voltage High )

سـاختار کابـل تولیـد شـده در سـطح فشـار قـوی شـامل لایه هـای متعـدد و بـا مـواد عایقـی متفاوت بـوده و هر لایـه وظیفـه ای خاص بر عهـده خواهـد داشـت. نمونـه صنعتـی تولیـد شـده دارای سـاختاری به صـورت هـادی مسـی یـا آلومینیـوم، نـوار نیمه هـادی ضـد آب، عایق پلی اتیلـن بـا اتصلات عرضـی یـا کراسـلینک شـده (XLPE ،)نیمـه هـادی اکسـترود شـده، نـوار نیمـه هـادی ضـد آب یـا کاغـذ گرافیتی، سـیم شـیلد مسـی بـا وظیفـه حفاظـت الکتریـکال، نـوار نیمـه هـادی ضـد آب، روکـش قلـع در صـورت نیـاز برای حفاظـت از خوردگـی مواد شـیمیایی، سـیم و یـا نوار آرمـور آلومینیومی و در نهایـت غلاف پی وی سـی خارجـی کابـل میباشـد.

مرحله ساخت هادی کابلهای فشار قوی(Voltage High )

در هنـگام تابیـدن هادیهـای مسـی یا آلومینومـی بـرای ایجـاد هـادی ضـد آب بـه صـورت عرضی نـخ یارن در بیـن سـیمهای هـادی تابیـده شـده اسـتفاده میگـردد و با ایـن کار هـادی ضـد آب تولیـد میگردد. خاصیت ضـد آب بودن بـه این صورت اسـت کـه ایـن نـخ در هنـگام آسـیب دیدگی روکـش با جـذب رطوبت باعـث تـورم ناحیـه آسـیب دیـده شـده و علاوه بـر ممانعـت از ورود آب بـه دیگـر قسـمت های کابـل مورد نظـر، تعمیـرات کابـل را راحتتر نمایـان میسـازد.

در لایه هـای بعـد از هـادی، اولیـن لایه نیمـه هادی اکسـترود شـده روی هـادی قـرار خواهـد گرفـت. دلیل ایـن کار کنترل میـدان الکتریکـی حاصـل از ولتـاژ فشـار قـوی بـه صـورت مرحلـه به مرحلـه میباشـد. میـدان الکتریکـی در چنین کابلهایی بایـد به صورت مرحلـه بـه مرحلـه و به تدریـج کنترل شـده و امکان صفر شـدن میدان بـا یـک مرحله عایـق کاری و خنثی نمـودن این میدان بـا هیچ مادهای تـا بـه امـروز میسـر نبـوده اسـت.

مرحله نیمه هادی و عایق کابلهای فشار قوی(Voltage High )

فروش کابلهای فشار قوی(Voltage High )

بعد ازلایـه نیمه هـادی، لایـه بعدی نـوار نیمـه هـادی بـوده کـه با دسـتگاه نـوار زن بـه صورت شـعاعی در روی لایـه نیمـه هادی اکسـترود شـده پیچیده میشـود. در حقیقت این نـوار نیمـه هـادی نقـش لایـه زیرین بـرای لایـه پلی اتیلن خواهـد بود. لایـه سـوم در کلیـه کابلهای فشـار قوی، عایـق پلی اتیلن کراسـلینک شـده بـوده کـه مهمترین لایه اکسـترود شـده در یک کابل فشـار قوی میباشـد.
جنـس عایـق از نـوع پلی اتیلن بـا اتصالات عرضی میباشـد. پلی اتیلـن مـورد اسـتفاده در چنیـن کابلهایی از نوع فـوق تمیز یا همان XLPE Super Clean بـوده و وجـود هـر گونـه ناخالصی در این سـطح ولتـاژ پذیرفتـه نمیباشـد.

مشخصات فنی کابلهای فشار قوی(Voltage High )

 • استاندارد تولید و تست : IEC 62067 و IEC 60228
 • ساختار لایه های پیش فرض : Al or Cu/SC/XLPE/SC/WBSCT/CWS/WBT/PE-AL-PE/PE/ATA/PVC
 • هادی از مس یا آلومینیوم مفتولی تابیده و فشرده شده با مقطع گرد و در سطح مقاطع بالاتر از هزار mm² به شکل قطاعی (هادی میلیکن)
 • اسکرین نیمه رسانای داخلی
 • عایق از جنس پلی اتیلن کراسلینک شده یا به اختصار XLPE
 • اسکرین نیمه هادی بیرونی
 • نوار نیمه رسانای مانع نفوذ آب
 • اسکرین فلزی از جنس سیم های مسی + نوار مسی
 • نوار منع کننده نفوذ آب
 • نوار آلومینیوم/کوپلیمر ضد آب
 • پوشش میانی از جنس پلی اتیلن
 • آرمور از جنس نوار آلومینیومی
 • روکش نهایی از جنس HDPE یا PVC و یا مواد هالوژن فری مقاوم در برابر پرتو فرابنفش و بازدارنده شعله آتش
 • سایزهای پیش فرض : ۵۰۰×۱، ۶۳۰×۱، ۸۰۰×۱، ۱۰۰۰×۱، ۱۲۰۰×۱، ۱۶۰۰×۱، ۲۰۰۰×۱
 • بیشینه دمای کار پیوسته هادی : ۹۰+ سلسیوس
 • بیشینه دمای هادی در اتصال کوتاه : ۲۵۰+ سلسیوس

تامین و فروش کابلهای فشار قوی(Voltage High )

مرکزفروش انواع متنوع سیم و کابل بازرگانی LAKSIM پس از دریافت سفارش کابلهای فشار قوی(Voltage High ) ، سفارش به واحد تامین ارجاع و نتیجه در اولین فرصت به اطلاع مشتریان می رسد. یکی دیگر از عوامل موثر در ایجاد رضایتمندی مخاطبان، کیفیت بالای کابلهای فشار قوی(Voltage High ) ارایه شده است.
در عین حال این اعتماد به فروشنده  است که باعث می شود در هنگام تماس، نگاه تخصصی وی را در ذهن تجزیه و تحلیل کرده و در نهایت انتخابی مناسب را داشته باشیم. تلاش ما در این مجموعه ایجاد بالاترین رضایتمندی و اعتماد برای خرید کابلهای فشار قوی(Voltage High ) با قیمت خرید مناسب و با کیفیت است.

تامین و فروش کابلهای فشار قوی(VOLTAGE HIGH ) 
فروش کابل های فشار قوی از ولتاژ ۶۶ کیلو ولت به بالا تا ۲۳۰ کیلوولت 
فروش کابلهای فشار قوی(VOLTAGE HIGH )
 مرکزفروش انواع متنوع سیم و کابل بازرگانی LAKSIM

جهت خرید و فروش این محصول می توانید ومشاوره با ما در ارتباط باشید:
شرکت بازرگانی LAKSIM
راه های ارتباطی با مشاور و مدیر فروش:
mobile icon شماره موبایل: 09120901697
mobile icon شماره موبایل: 09193455505
telegram icon کانال تلگرام: laksim98@
whatsapp icon واتس اپ: 09120901697
whatsapp icon واتس آپ : 09193455505
instagram icon اینستاگرام: laksim2020
email icon پست الکترونیکی: laksim2020@gmail.com

مطلب پیشنهادی

خرید وفروش انواع کابل -فروش انواع کابل کنترول -فروش عمده کابل ابزار دقیق

خرید وفروش انواع کابل -فروش انواع کابل کنترول -فروش عمده کابل ابزار دقیق

قیمت خرید وفروش انواع کابل به صورت اینترنتی سیم افشان در اندازه های مختلف مطابق استانداردهای ملی ایران و استانداردهای جهانی بصورت عمده و رقابتی در مرکز فروش شرکت بازرگانی لاکسیم جهت صیانت از حقوق مشتری عرضه می گردد.