مرکز فروش سیم و کابل
خانه / سیم و کابل / کابلهای با غلاف سرب

کابلهای با غلاف سرب

ویژگیهای کابلهای با غلاف سرب

کابلهای با غلاف سرب در برابر خوردگی، میکروارگانیسـمها، گازها، اسـیدها و هیدروکربنها بسـیار مقـاوم اسـت. سـرب ۹۵ %قابـل بازیافت اسـت و در زندگـی روزمره از باتریهـای وسـایل نقلیـه و پشـتیبانی از دکلهـای تلفـن همـراه گرفته تـا ذخیـره انرژی مزارع خورشـیدی و بادی و در بیمارسـتانها بخش اشـعه ایکـس و اسـکن از این ماده اسـتفاده میشـود.
لیست قیمت کابلهای با غلاف سرب با لحاظ نمودن نوع درخواست، کمیت سفارش، محل تحویل محصول و دیگر شرایط مورد نظر مشتریان ارجمند و پیشنهاد و تخفیف های متناسب ارائه می گردد.

روکـش سـرب کابلهـای HV ،کابلهای زیردریایـی، کابلهای پمـپ ESP و کابلهـای مـورد اسـتفاده در صنعت پتروشـیمی به راحتی و بـا اطمینـان در اکسـترودر مدرن سـرب تولید میشـود. روکـش مانند یک لولـه فلـزی همگـن و انعطافپذیـر رفتـار میکنـد و باعـث انعطافپذیری خوبـی در کابـل میشـود. نیـازی بـه اسـتفاده از سـرب بـه طـور ضخیـم نیسـت زیـرا رشـد دانـة خزشـی را میتـوان با فنـون بـکار رفتـه در تولید کنتـرل کرد. در مقایسـه بـا سـایر مـواد مانـع رطوبـت، سـرب سـنگین اسـت و در مقایسـه بـا آلومینیـوم، سـرب مـاده ً ای نسـبتا گـران اسـت. اما مالحظات هزینه مربوط به کابلها فقط شـامل هزینه مواد نمیشـود، بلکـه کل هزینه هـای عمـر یـک کابـل نصـب شـده را دربرمیگیـرد.

اگـر سـرب به طـور صحیـح و در کاربردهای خـاص، به عنوان مـاده یکپارچه، مورد اسـتفاده قـرار گیرد تأثیـر منفی بـر محیط زیسـت نمیگذارد. آیـا کابلهـای قـدرت ولتـاژ بـالا (HV )بـا روکـش سـرب، باعـث تخریـب محیط زیسـت و مشـکالت سلامتی میشـوند؟ جـواب خیـر!

مزایای کابلهای با غلاف سرب

بسـیاری از انـواع کابلهای با غلاف سرب از جملـه ولتاژ بـالا( HV) و کابلهـای زیـر دریایـی بـه محافظـت در برابـر نفـوذ رطوبـت نیـاز دارنـد. یـک مانـع فلـزی پیوسـته در اطراف قسـمت بیرونـی کابل، تنهـا راه جلوگیری از نفـوذ رطوبـت یـا بخـار رطوبـت، در تمام اشـکال آن، از جملـه نمکها ماننـد سـولفیدها، آلاینده هـا، هیدروکربنهـا و گازهـا میباشـد.
ایـن فلز همچنیـن بایـد بتوانـد خصوصیـات فیزیکـی خـود را بـرای عمـر مـورد انتظـار کابـل حفـظ کنـد، بایـد بخشـی از کابـل را بـرای جلوگیـری از مسـیر جریـان خطـا تشـکیل دهـد و محافظت مکانیکـی بـرای کابل در برابر حشـرات، حشـرات مـوذی، میکرو ارگانیسـمها و سـایر آسـیبهای مکانیکـی محـدود فراهـم کند. و نکتـه آخـر اینکـه، مانـع فلزی بایـد انعطاف پذیـری کابـل را هم برای نصـب و هـم بـرای عملکـرد سـرویس هایی ماننـد انبسـاط حرارتـی فراهـم کنـد. سـرب رایجتریـن مـاده غلاف اسـت زیرا تعـادل خوبی را در مـورد تمام الزاماتـ استانداردی کابل دارد

کابلهای با غلاف سرب

فروش و تحویل انواع کابلهای با غلاف سرب

مرکزفروش انواع متنوع سیم و کابل بازرگانی LAKSIM بر پایه برنامه تامین جامع و تحویل انواع کابلهای با غلاف سرب در زمینه فروش ، با کیفیت ساخت رقابتی در اختیار مشتریان اعم از صنعتگران و فعالان پروژه های ساختمانی و صنعتی و تولید کنندگان و نصب کنندگان تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی، قرار می دهد.

مطالب مفید جهت آشنایی بیشتر با ویژگیهای کابلهای با غلاف سرب

پیشنهاد ویژه جهت خرید کابل های کنترل سربدار و زره دار
 کابل های کنترل سربدار و زره دار
 کاربرد کابل کنترول سربدارو زره دار
 مرکزفروش انواع متنوع سیم و کابل بازرگانی LAKSIM
 مزایای کابلهای با -غلاف سرب
 مشخصات فنی کابل کنترول سربدارو زره دار

جهت خرید و فروش این محصول می توانید ومشاوره با ما در ارتباط باشید:
شرکت بازرگانی LAKSIM
راه های ارتباطی با مشاور و مدیر فروش:
mobile icon شماره موبایل: 09120901697
mobile icon شماره موبایل: 09193455505
telegram icon کانال تلگرام: laksim98@
whatsapp icon واتس اپ: 09120901697
whatsapp icon واتس آپ : 09193455505
instagram icon اینستاگرام: laksim2020
email icon پست الکترونیکی: laksim2020@gmail.com

مطلب پیشنهادی

خرید کابل فیبر نوری -فروش انواع کابل فیبر نوری

خرید کابل فیبر نوری -فروش انواع کابل فیبر نوری

مشتریان محترم برای خرید کابل فیبر نوری میتوانید محصول مورد نظر خود را انتخاب و همراه با اطلاعات و مشخصات کاملی از محصولات را برای بخش فروش ارسال و بعد ازمشاوره برای خرید محصول اقدام نمایند